Vedtaget på Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 29.-30. oktober 2011 på Stengård Skole i Gladsaxe

Den 1. januar 2012 overtager Danmark formandskabet i EU. Selvom Folkebevægelsen grundlæggende er imod EU, så betyder det ikke, at vi er ligeglade med hvordan formandslande bruger denne vigtige position. Tværtimod vil vi gøre alt for, at den danske regering bruger formandskabet til at arbejde for at fjerne nogle af de mest absurde og urimelige ting i EU. Derfor har vi formuleret følgende 11 forslag til det danske formandskab. Vi kan garantere den danske regering vores fulde opbakning til at få dem gennemført i EU.

1. For en social protokol til beskyttelse mod social dumping
Begrundelse: Det danske formandsskab må stille forslag om en social protokol, som kan hindre den sociale dumping, der er tilladt efter EU-traktaterne. Den danske fagbevægelse skal have ret til at forsvare løn- og arbejdsvilkår, der svarer til den danske model. Men flere EU-domme har undergravet denne ret med henvisning til traktaterne.

2. Nej til totalharmoniseringer og for minimumstandarder med ret til at gå videre indenfor fødevaresikkerhed, sundhed, miljø, arbejdsmiljø og dyrevelfærd
Begrundelse: På mange områder i EU sker der totalharmoniseringer af hensyn til det indre marked. Det betyder i mange tilfælde, at lande får sænket deres standarder – og det betyder altid at alle lande bliver forhindret i at forbedre standarderne ud over det aftalte. Derfor må det danske formandskab stille forslag om at på områder som fødevaresikkerhed, sundhed, miljø, arbejdsmiljø og dyrevelfærd skal gælde minimumsstandarder med ret for det enkelte land til at gå videre.

3. Plan for afskaffelse af landbrugsstøtten
Begrundelse: Landbrugsstøtten er den største post på EU-budgettet. Den betyder ikke bare overførsel af milliarder af kroner fra skatteyderne til store jordejere og en skævvridning af landbrugsproduktionen indenfor EU. Men den er også med til at undergrave landbrugsproduktionen i store dele af den tredje verden og dermed fastholde millioner af mennesker i fattigdom. Derfor må der under det danske formandskab i det mindste vedtages en plan for en gradvis afskaffelse af landsbrugsstøtten.

4. Afskaffelse af EU-parlamentets rejsecirkus mellem Bruxelles og Strasbourg
Begrundelse: Tolv gange om året pakkes EU-parlamentet i kasser og flyttes fra Bruxelles til Strasbourg. Efter fire dages møde flyttes det hele så tilbage til Bruxelles igen. Det koster skatteborgerne over 1.000.000.000 kroner og det koster naturen en større CO2-påvirkning. Dette rejsecirkus er en hån mod sund fornuft og fortsætter alene fordi Frankrig har fået det indskrevet i EU-traktaten. Det danske formandskab må arbejde for at parlamentet selv bestemmer sit mødested og derudover nedlægge veto mod enhver fremtidig traktatændring indtil dette rejsecirkus er blevet standset.

5. Mere åbenhed i EU og parlamentarisk revision af alle EU-regnskaber
Begrundelse: EU’s regnskaber revideres af EU-parlamentet. Men når parlamentet stiller spørgsmål til Rådets regnskab, så nægter Rådet at svare. Det er fuldstændig uacceptabelt. Hvordan skal borgerne have nogen som helst tillid til EU, hvis ikke engang EU-parlamentet kan kigge regnskaberne efter i sømmene? Derfor må det danske formandskab fyldestgørende og uden tøven svare på alle parlamentets spørgsmål – også om Rådets regnskab. Samtidig må formandskabet arbejde for mere åbenhed i EU-systemet, f.eks. omkring sammensætningen af de ekstremt indflydelsesrige ekspertgrupper under EU-kommissionen.

6. Fælles aftale om 40% CO2-reduktion i forhold til 1990-niveauet inden år 2020
Begrundelse: Den globale opvarmning har allerede i dag store menneskelige omkostninger og alt andet lige vil de blive meget værre i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at der gøres en aktiv indsats mod den menneskeskabte del af den globale opvarmning gennem en drastisk reduktion i CO2-udslippet. Selvom EU i ord anerkender problemet, så ligger EU’s målsætninger langt fra det nødvendige. Derfor må den danske regering arbejde for en fælles aftale i EU om en reduktion af CO2-udslippet inden 2020 på mindst 40%.

7. Stop for EU’s investeringer i atomkraft
Begrundelse: Den danske befolkning har klart sagt nej til atomkraft. Senest har katastrofen i Japan mindet os om, hvor ualmindelig klog en beslutning det er. Alligevel er vi tvunget til hvert år at indbetale millioner af kroner til EU’s investering i atomkraft gennem Euratom. Det danske EU-formandskab må stille forslag om, at EU stopper sin investering i atomkraft. Hvis dette forslag ikke går igennem må regeringen øjeblikkelig udmelde Danmark af Euratom.

8. Stop for handelsaftaler og salg af våben til diktaturer og lande som krænker menneskerettighederne
Begrundelse: EU har en lang tradition for at støtte forskellige diktatorer, krigsmagere og andre banditter rundt omkring i verden. Det er bl.a. sket gennem begunstigede handelsaftaler, men også ved at EU-lande med accept fra EU har solgt våben og sågar torturredskaber til lande, som krænker menneskerettighederne. Det danske EU-formandskab må arbejde for at denne situation ændres og at menneskerettighedsklausuler i handelsaftalerne rent faktisk bliver brugt. Nej til EU-deltagelse i krigshandlinger overalt i Verden.

9. Forhindre at euro-krisen fører til yderligere magtkoncentration i EU
Begrundelse: Euro-konstruktionen er i dyb krise. Som Folkebevægelsen mange gange tidligere har advaret om, så har indførelsen af euroen øget ulighederne mellem landene i EU. Samtidig bruger EU-eliten euroens krise til at overføre mere magt til EU og til at gennemtvinge en hårdhændet nedskæringspolitik for den almindelige befolkning i de hårdest ramte euro-lande. Derfor må det danske EU-formandskab arbejde for, at der i EU etableres en hjælpemekanisme til lande, som ønsker at forlade euroen.

10. Nej til EU-skat og højere EU-kontingent – koncentrér EU-støtten til de fattigste
Begrundelse: EU kræver flere penge og ret til at opkræve skatter. Formålet er yderligere at løsrive EU-systemet fra de nationale parlamenters demokratiske kontrol. Den danske regering må nedlægge veto mod EU-skatter og imod et højere EU-budget. Samtidig må det danske formandskab arbejde for, at EU-kontingentet nedsættes og at udbetalinger fra EU’s fonde udelukkende reserveres til lande, hvor levestandarden ligger under gennemsnittet i EU. Det er et absurd spild af ressourcer og selvbestemmelse, at vi først skal sende penge til Bruxelles og derefter skal anmode EU-bureaukratiet om at få de samme penge retur til f.eks. hjælp til fyrede arbejdere.

11. Igangsættelse af en omfattende afbureaukratisering og regelslankning, så nærhedsprincippet genindføres
Begrundelse: Vi oplevet gang på gang, at EU blander sig i ikke-grænseoverskridende ting fra ballonpusteri for børn til mere alvorlige sager som velfærd, undervisning, arbejdsmarked mv. Derfor ønsker Folkebevægelsen en afbureaukratisering og regelslankning, så EU’s magt reduceres i tråd med de tanker som oprindelgt blev kaldt nærhedsprincippet, men som næppe opretholdes i dag, hvor EU bestemmer op mod 80 % af love og regler herhjemme.